ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น
นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556 โดย Administrator
อ่าน [1497]  แชร์ไปที่ Facebook

ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น.....

      

๑. ความหมายของยาเสพติด
            ยาเสพติด  หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง
            ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพดังนี้ 
                -   เกิดอาการดื้อยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้ว ต้องการใช้สารนั้นในประมาณมากขึ้น 
                -  เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้ 
                -  มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่างรุนแรงตลอดเวลา 
                -   สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง เกิดโทษต่อตนเอง  ครอบครัว  ผู้อื่น  ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ

 

๑.ยาเสพติด แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4  ประเภท คือ 
                    -   ยาเสพติดประเภทกดประสาท  ได้แก่   ฝิ่น   มอร์ฟีน   เฮโรอีน   สารระเหย  และยากล่อมประสาท 
                    -  ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท  ได้แก่  แอมเฟตามีน  กระท่อม และ โคคาอีน 
                    -   ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท  ได้แก่  แอลเอสดี  ดีเอ็มพี  และ เห็ดขี้ควาย 
                    -  ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน    กล่าวคือ  อาจกดกระตุ้น หรือ หลอนประสาทได้พร้อม ๆ กัน  ตัวอย่างเช่น  กัญชา

  

วิธีการเสพยาเสพติด
            กระทำได้หลายวิธี ดังนี้คือ 
                    -   สอดใต้หนังตา 
                   -   สูบ 
                   -   ดม 
                    -   รับประทานเข้าไป 
                    -   อมไว้ใต้ลิ้น 
                    -   ฉีดเข้าเหงือก 
                    -   ฉีดเข้าเส้นเลือด 
                    -   ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 
                    -   เหน็บทางทวารหนัก

ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย  ได้แก่ 
                    -   ยาบ้า 
                    -   ยาอี  ยาเลิฟ  หรือ เอ็กซ์ตาซี 
                    -   ยาเค 
                    -   โคเคน 
                    -   เฮโรอีน 
                    -  กัญชา 
                    -   สารระเหย 
                    -   แอลเอสดี 
                    -   ฝิ่น 
                    -   มอร์ฟีน 
                    -   กระท่อม 
                    -  เห็ดขี้ควาย

       

สาเหตุของการติดยาเสพติด
            มีหลายประการ ดังนี้คือ 
                    -   อยากลอง อยากรู้ อยากเห็น อยากสัมผัส ซึ่งเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์  โดยคิดว่า "ไม่ติด"  แต่เมื่อลองเสพเข้าไปแล้วมักจะติด 
                    -   ถูกเพื่อนชักชวน  ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเยาวชน ทำตามเพื่อน  เพราะต้องการ การยอมรับจากเพื่อนฝูง หรือถูกชักจูงว่าใช้แล้วทำให้สมองปลอดโปร่ง  หรือใช้แล้วทำให้ขยันจึงเหมาะแก่การเรียน และการทำงาน 
                    -   ถูกหลอกลวง  โดยอาศัยรูปแบบสีสันสวยงาม  ทำให้ผู้รับไม่อาจทราบได้ว่า สิ่งที่ตนได้รับเป็นยาเสพติด 
                    -   ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดทางกาย  อันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บ  จนเกิดการติดยา เพราะใช้เป็นประจำ 
                    -   เกิดจากความคนอง และขาดสติยั้งคิด ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นยาเสพติด แต่อยากแสดง ความเก่งกล้า อวดเพื่อน จึงชวนกันเสพจนติด 
                    -  ภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัว เอื้ออำนวยที่จะส่งเสริม  และผลักดันให้หันเข้าหายาเสพติด เช่น  ครอบครัวแตกแยก สมาชิกในครอบครัวขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภาวะเศรษฐกิจบีบบังคับให้ทำเพื่อความอยู่รอด  อยากรวยเร็ว หรือพักอาศัยอยู่ ในแหล่งที่มีการเสพและค้ายาเสพติด

โทษ/พิษภัย ของยาเสพติด
            การใช้ยาเสพติด  มีโทษและพิษภัยรอบตัว นอกจากจะส่งผลกระทบในทางไม่ดีโดยตรงต่อตัวผู้เสพแล้ว ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ยังส่งผลกระทบทางอ้อมไปยังครอบครัวผู้เสพ ตลอดจนเศรษฐกิจ  สังคม และประเทศชาติอีกด้วย

    

 วิธีสังเกตุอาการผู้ติดยาเสพติด
              จะสังเกตว่าผู้ใดใช้หรือเสพยาเสพติด  ให้สังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย และจิตใจดังต่อไปนี้ 
                    7.1  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จะสังเกตได้จาก 
                        -   สุขภาพร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม  ไม่มีแรง  อ่อนเพลีย 
                        -    ริมฝีปากเขียวคล้ำ  แห้ง  และแตก 
                        -    ร่างกายสกปรก  เหงื่อออกมาก  กลิ่นตัวแรงเพราะไม่ชอบอาบน้ำ 
                        -    ผิวหนังหยาบกร้าน  เป็นแผลพุพอง  อาจมีหนองหรือน้ำเหลือง คล้ายโรคผิวหนัง 
                        -    มีรอยกรีดด้วยของมีคม  เป็นรอยแผลเป็นปรากฏที่บริเวณแขน  และ/หรือ ท้องแขน 
                        -    ชอบใส่เสื้อแขนยาว  กางเกงขายาว  และสวมแว่นตาดำเพื่อปิดบังม่านตาที่ ขยาย 
                    7.2   การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  ความประพฤติและบุคลิกภาพ  สังเกตุได้จาก 
                        -   เป็นคนเจ้าอารมย์  หงุดหงิดง่าย  เอาแต่ใจตนเอง  ขาดเหตุผล 
                        -   ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
                        -   ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
                        -   ชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่เข้าหน้าผู้อื่น  ทำตัวลึกลับ 
                        -   ชอบเข้าห้องน้ำนาน ๆ 
                        -   พบอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด  เช่น  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  กระดาษตะกั่ว 
                        -   มั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 
                        -   ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง  แต่งกายสกปรก ไม่เรียบร้อย ไม่ค่อยอาบน้ำ 
                        -   ชอบออกนอกบ้านเสมอ ๆ  และกลับบ้านผิดเวลา 
                       -   ไม่ชอบทำงาน  เกียจคร้าน  ชอบนอนตื่นสาย 
                        -   มีอาการวิตกกังวล   เศร้าซึม   สีหน้าหมองคล้ำ 
                    7.3   การสังเกตุอาการขาดยา  ดังต่อไปนี้ 
                        -   น้ำมูก  น้ำตาไหล หาวบ่อย 
                        -   กระสับกระส่าย  กระวนกระวาย  หายใจถี่  ปวดท้อง  คลื่นไส้  อาเจียน  เบื่ออาหาร  น้ำหนักลด  อาจมีอุจาระเป็นเลือด 
                        -   ขนลุก  เหงื่อออกมากผิดปกติ 
                        -  ปวดเมื่อยตามร่างกาย  ปวดเสียวในกระดูก 
                        -   ม่านตาขยายโตขึ้น  ตาพร่าไม่สู้แดด 
                        -   มีอาการสั่น  ชัก  เกร็ง  ไข้ขึ้นสูง  ความดันโลหิตสูง 
                       -   เป็นตะคริว 
                        -   นอนไม่หลับ 
                        -   เพ้อ  คลุ้มคลั่ง  อาละวาด  ควบคุมตนเองไม่ได้
 

การตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในร่างกาย
            การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย  แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน 
                     -   การตรวจขั้นต้น : ราคาถูก ได้ผลเร็ว มีชุดตรวจสำเร็จรูป  ความแม่นยำในการตรวจปานกลาง  สดวกในการนำไปตรวจนอกสถานที่ 
                   -   การตรวจขั้นยืนยัน : เป็นการตรวจที่ให้ผลแม่นยำ แต่ใช้เวลาตรวจนาน ค่าใช้จ่ายสูง
 

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
            การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  หมายถึง การดำเนินงานเพื่อแก้ไขสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้เลิกจากการเสพ  และสามารถกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ  การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  แบ่งออกเป็น ๓  ระบบคือ 
                    -  ระบบสมัครใจ  หมายถึง  ผู้ติดยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
                    -  ระบบต้องโทษ  หมายถึง  ผู้ติดยาเสพติดที่กระทำความผิดและถูกคุมขัง  จะได้รับการบำบัดรักษา ในสถานพยาบาลที่กำหนดได้ตามกฎหมาย  เช่น  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ  กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมหรือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง  กระทรวงยุติธรรม 
                    -   ระบบบังคับบำบัด  หมายถึง  ผู้ที่ทางราชการตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย จะต้องถูกบังคับบำบัดตาม  พ.ร.บ.  ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔  ในสถานพยาบาลที่จัดขึ้นตาม  พ.ร.บ.  ดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๖ เดือน และขยายได้จนถึงไม่เกิน  ๓  ปี  ระบบนี้ยังไม่เปิดใช้ในขณะนี้ การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มี ๔ ขั้นตอน คือ 
                    -->  ขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษา  (Pre - admission)  เพื่อศึกษาประวัติภูมิหลังของผู้ติดยาเสพติดทั้งจากผู้ขอรับการรักษา และครอบครัว 
                    -->  ขั้นถอนพิษยา  (Detoxification)  เป็นการบำบัดรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด โดยผู้ขอรับการรักษา  สามารถเลือกใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน ก็ได้ตามสดวก 
                  -->  ขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ  (Rehabilitation)  เป็นการบำบัดรักษาเพื่อปรับเปลี่ยน  ลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพ  พฤติกรรม  เพื่อให้รู้จักตนเอง และมีความเข้มแข็งในจิตใจ เพื่อให้ผู้รับการบำบัดมีความเชื่อมั่นในการกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยไม่หวนกลับไปเสพซ้ำอีก 
                  -->  ขั้นติดตามดูแล  (After - case)  เป็นการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติดที่ได้ผ่านการบำบัดครบทั้ง ๓ ขั้นตอนข้างต้นแล้ว  เพื่อให้คำแนะนำ  แก้ไขปัญหาและให้กำลังใจผู้เลิกยาเสพติด  ให้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ยิ่งขิ้น
 

สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
            ผู้ติดยาเสพติด หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถขอรับการบำบัดรักษาได้ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ  ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้ 
            -   ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาล และคลีนิกยาเสพติด ในศูนย์บริการสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  ได้แก่
                    โรงพยาบาล 
                        -   โรงพยาบาลราชวิถี  โทร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๐๐๕๒  ต่อ ๔๓๐๒ 
                        -   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  โทร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๑๔๐๐  ถึง  ๑๔๒๘  ต่อ  ๓๑๘๗ 
                        -   โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ  โทร. ๐ - ๒๔๑๑ - ๒๔๑๙๑ 
                        -   โรงพยาบาลนิติจิตเวช  โทร ๐ - ๒๔๔๑ - ๙๐๒๖ - ๙ 
                        -   โรงพยาบาลตากสิน  โทร. ๐ - ๒๘๖๓ - ๑๓๗๑  ถึง ๒, ๐ - ๒๔๓๗ - ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๕๓,๑๒๔๘
                    คลินิกยาเสพติดในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. 
                        -   คลินิกยาเสพติด 1  ลุมพินี โทร.  ๐ - ๒๒๕๐ - ๐๒๘๖ 
                        -  คลินิกยาเสพติด 2   สี่พระยา โทร.  ๐ - ๒๒๓๖ - ๔๑๗๔ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 3   บางอ้อ โทร.  ๐ - ๒๔๒๔-๖๙๓๓ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 4   บางซื่อ โทร.  ๐ - ๒๕๘๗ - ๐๘๗๓ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 5   ดินแดน โทร.  ๐ - ๒๒๔๕ - ๐๖๔๐ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 6   วัดธาตุทอง โทร.  ๐ - ๒๓๙๑ - ๘๕๓๙ 
                        -  คลินิกยาเสพติด 7  สาธุประดิษฐ์ โทร.  ๐ - ๒๒๘๔ - ๓๒๔๔ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 8   ซอยอ่อนนุช โทร.  ๐ - ๒๓๒๑ - ๒๕๖๖ 
                       -   คลินิกยาเสพติด 9   บางขุนเทียน โทร.  ๐ - ๒๔๖๘ - ๒๕๗๐ 
                       -   คลินิกยาเสพติด 10  สโมสรวัฒนธรรม   โทร.  ๐ - ๒๒๘๑ - ๙๗๓๐ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 11   ลาดพร้าว โทร.  ๐ - ๒๕๑๓ - ๒๕๐๙ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 12   วงศ์สว่าง โทร.  ๐ - ๒๕๘๕ - ๑๖๗๒ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 13  ภาษีเจริญ โทร.  ๐ - ๒๔๑๓ - ๒๔๓๕ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 14   คลองเตย โทร.  ๐ - ๒๒๔๙ - ๑๘๕๒ 
                        -   คลินิกยาเสพติด 15   วัดไผ่ตัน โทร.  ๐ - ๒๒๗๐ - ๑๙๘๕ 
            -  ในส่วนภูมิภาค  ได้แก่
                    โรงพยาบาล 
                        -  โรงพยาบาลธัญญารักษ์  สายด่วนปรึกษาปัญหายาเสพติด โทร. ๐๒ - ๑๑๖๕ และ โทร. ๐ - ๒๕๓๑ - ๐๐๘๐ ถึง ๘ 
                        -  โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                        -   ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๙๗ - ๙๗๖  ถึง  ๗ 
                        -   ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โทร. (๐๗๔) ๔๖๗ - ๔๕๓, (๐๗๔) ๔๖๗ - ๔๖๘ 
                        -   ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โทร. (๐๔๓) ๒๔๕ - ๓๖๖ 
                        -   ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร. (๐๕๓) ๖๑๒ - ๖๐๗ 
                        -   ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  โทร. (๐๗๓) ๓๓๓ - ๒๙๑ 
          -  สถานพยาบาลที่ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
                       -   สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ  แขวงประเวศ  กทม.  โทร. ๐ - ๒๓๒๙ - ๑๓๕๓,  ๐ - ๒๓๒๙ - ๑๕๖๖ 
                       -   ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้า  อินคอน  -  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  โทร. ๐ - ๒๕๖๓ - ๑๐๐๖ - ๗, ๐๑ - ๒๑๓๒๕๐๕  -  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โทร. ๐๑ - ๙๓๗ - ๑๓๔๕  -  อำเภอท่าแร่  จังหวัดสกลนคร  โทร.๐๑ - ๒๑๒๐๘๐๔ 
                        -   ศูนย์เกิดใหม่ (ชาย) อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  โทร. (๐๓๒) ๒๖๑๐๓๘ - ๔๐ 
                        -   ศูนย์เกิดใหม่ (หญิง) อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. (๐๓๘) ๕๔๑๖๙๓ 
                       -   บ้านสันติสุข  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  โทร. ๐๑ - ๒๑๘๑๓๔๓ 
                       -   บ้านตะวันใหม่  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๑ - ๒๑๐๑๕๗๓ 
                       -   บ้านนิมิตใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๗๗๐๔๙, (๐๕๓) ๒๘๒๔๙๕
 

วิธีการแจ้งข่าวสารยาเสพติด
            การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารยาเสพติด  เพื่อปราบปรามแหล่งผลิต แหล่งค้า แหล่งจำหน่าย และแหล่งมั่วสุมยาเสพติด  เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายนั้น นับเป็นการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการและประเทศชาติ  แต่ขณะเดียวกัน การกระทำดังกล่าวควรปฏิบัติด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง  เพื่อมิให้ถูกคุกคามจากอิทธิพลของผู้ถูกจับกุมด้วย ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัย ผู้แจ้งข่าวสารสามารถเลือกปฏิบัติได้  2   วิธีคือ 
                 1.   แจ้งข่าวสารโดยไม่เปิดเผยตนเอง  กรณีนี้  ผู้แจ้งสามารถแจ้งข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกสถานีทั่วประเทศ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่  ปปส.  โดยทำเป็นจดหมาย ไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้ง แต่ต้องให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวน  ติดตาม  กล่าวคือ ข้อมูลที่ให้ต้องครอบคลุมคำถามว่า ใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างชัดเจน 
                 2.   แจ้งข่าวสารโดยแสดงตัวผู้แจ้ง  โดยผู้แจ้งต้องมั่นใจได้ว่า ผู้รับแจ้งนั้นต้องสามารถเก็บความลับได้ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งได้   หากถูกคุกคามจากอิทธิพลของผู้ถูกจับกุม ทั้งนี้เพื่อขอความคุ้มครอง  และแจ้งรายละเอียดของผู้ที่คุกคาม ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
 

สถานที่รับแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด
             ผู้แจ้งข่าวสาร สามารถติดต่อแจ้งข่าวยาเสพติด ได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
                    -   ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด  โทร.สายด่วน  ๐๒ - ๑๖๘๘ 
                    -   กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โทร. ๐ - ๒๒๕๑ - ๒๗๒๖ 

และ  ๐ - ๒๒๕๒ - ๗๙๖๒ 
                    -   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ถนนดินแดง เขตพญาไท  กทม.  ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๔๑๔,  ๐ - ๒๒๔๗๐๙๐๑ - ๑๙ ต่อ ๒๕๘  หรือโทรสาร ๐ - ๒๒๔๗ - ๗๒๑๗ 
                    -   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง  ถนนดินแดง  เขตพญาไท  กทม. ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๙๕๒, ๐ - ๒๒๔๕ - ๓๙๗๒   หรือ  โทรสาร  ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๕๒ 
                    -  ตู้ ป.ณ.๑๒๓  สามเสนใน  กทม. ๑๐๔๐๐ 
                    -   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๑๘๐  โทร. (๐๕๓)  ๒๑๑๗๙๓, (๐๕๓) ๒๑๒๐๒๘   หรือ โทรสาร (๐๕๓) ๒๑๑๘๐๘ และ (๐๕๓) ๒๑๑๗๘๐ 
                    -  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต้  ๔๓๔  ถนนไทรบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โทร. (๐๗๔) ๓๑๒๐๘๘, (๐๗๔) ๓๒๓๓๐๐  หรือ โทรสาร (๐๗๔) ๓๒๑๕๑๔ 
                   -   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงข้ามที่ทำการป่าไม้เขต  ถนนหน้าศูนย์ราชการ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  โทร. (๐๔๓) ๒๔๑๐๒๙, (๐๔๓) ๓๔๔๔๒๐ หรือ โทรสาร (๐๔๓) ๒๔๖ - ๗๙๐

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty@windowslive.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้